AIGUA 11

Aquest edifici entre mitgeres, al centre de Sitges, reflecteix l’acumulació de successives capes històriques des del segle XVII, suposada data de construcció. Tot i tractar-se segurament de dues cases veïnes, amb accessos independents en façana, l’immoble ha estat unificat, i ha patit diferents ampliacions i reformes al llarg de la seva història, que han alterat la composició original. L’edificació actual es desenvolupa en cinc nivells, els tres primers dels quals ocupen tota la superfície de la parcel·la (incloent-hi a més un altell intermig entre planta baixa i planta primera) i fan façana al carrer de l’Aigua i al pati. Les altres dues queden endarrerides formant terraces accessibles fins al badalot de coberta.

El projecte té com objectiu la rehabilitació i reforma interior de la casa per adequar el seu ús com a habitatge unfamiliar.

Estructuralment, es manté l’esquema de murs de càrrega i forjats existent. Es procedirà a l’eliminació del forjat de l’altell de planta baixa i la substitució de l’escala existent entre planta baixa, primera i segona, per una nova d’estructura metàl·lica, més ampla i amb un graonat adapat als nous nivells dels forjats, tractant d’evitar els petits desnivells existents entre forjats de la mateixa planta. Es planteja l’enderroc dels envans interiors existents i l’aixecament d’envans nous per adaptar l’habitatge al nou programa funcional, simplificant els recorreguts interiors.

Pel que fa a les façanes, el projecte intenta mantenir al màxim la unitat formal i estètica de la façana principal, consolidant-la i restaurant o substituint els elements malmesos. A la façana posterior en canvi, es recuperen obertures ara tapiades i es practiquen de noves. Per a aquesta façana es planteja una nova composició per regularitzar la posició de les obertures i harmonitzar i unificar les diferents fases constructives de l’edifici existent, de la mateixa manera que es va fer a la façana principal.

Fitxa tècnica

Tipologia: reforma i rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
Emplaçament: Sitges, Barcelona
Ús: residencial
Estat: en projecte
Superfície: 305 m2 construïts
Cronologia: 2010-2012, projecte
Col•laboradors: SMdU (càlcul estructural)
Aparellador: Juan Carlos Villagrasa, Tec-Quattre

AIGUA-11_web-02 AIGUA-11_web-03 AIGUA-11_web-01 AIGUA-11_web-04 AIGUA-11_web-05 AIGUA-11_web-06 AIGUA-11_web-07 AIGUA-11_web-08 AIGUA-11_web-09_alzados AIGUA-11_web-10_planta-cubiertas AIGUA-11_web-11_planta-2 AIGUA-11_web-12_planta-1 AIGUA-11_web-13_planta-0
Pujar